Stop smog

fot. nfoś
Konferencja

Stop smog

Ogólnopolska kampania edukacyjna „Stop smog”, prowadzona przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz Green Business Norway – we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwem Środowiska – ma podnieść świadomość ekologiczną Polaków.

Cel podstawowy to wykazanie, jak szkodliwe dla zdrowia ludzi i natury jest spalanie w przydomowych paleniskach rozmaitych odpadów. Program został sfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Tak pomyślana kampania informacyjno-edukacyjna, jeśli ma być skuteczna, musi odbywać się poprzez media, dlatego we wtorek 24 października 2017 r. przedstawiciele kilku instytucji ochrony środowiska spotkali się z dziennikarzami w Warszawie, aby przy ich udziale wzmocnić działania kształtujące odpowiedzialne postawy społeczne w odniesieniu do jakości powietrza.

–  W Polsce największym problemem jest niska emisja, pochodząca z domowych kotłów grzewczych i ze środków transportu – wyjaśnił Dyrektor IOŚ-PIB, Krystian Szczepański. Dodał jednocześnie, że w przemyśle nastąpiła już w tej mierze duża poprawa. Obecnie w Warszawie z dużych ciepłowni i elektrociepłowni zarządzanych przez PGNiG Termika pochodzi zaledwie 3 proc. wszystkich zanieczyszczeń powietrza.

Wiele osób ciągle nie zdaje sobie sprawy, że zjawisko szkodliwego smogu w ogromnej mierze wywoływane jest przez niefrasobliwe uzyskiwanie ciepła w gospodarstwach domowych. Codzienną praktyką nadal bowiem okazuje się palenie w kotłach tzw. śmieci, w tym opakowań plastikowych, zużytych mebli i sprzętów, a nawet opon i pojemników po olejach i chemikaliach. Efektem jest nie tylko emisja CO2, ale takich toksycznych zanieczyszczeń, jak dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły zawieszone PM10 i PM2,5.

–  Spalanie odpadów jest w Polsce zabronione, to praktyki naganne – podkreślił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej, Paweł Sałek. Wiceminister zaznaczył, że alternatywę stanowi wykorzystywanie w indywidualnych urządzeniach grzewczych paliw stałych dobrej jakości (węgiel i biomasa), a także konsekwentne wdrażanie – poprzez NFOŚiGW – programu rozwoju dużych sieci ciepłowniczych czy energetyki geotermalnej.

Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Artur Michalski, podał liczne przykłady programów priorytetowych i projektów finansowanych przez NFOŚiGW, dzięki którym systematycznie poprawia się w Polsce jakość powietrza. Są to działania związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej, wspieranie efektywności energetycznej w budownictwie i przedsiębiorstwach, rozwijanie wysokosprawnej kogeneracji i innych technologii innowacyjnych w energetyce, dofinansowywanie budowy i modernizacji ciepłowni miejskich, tworzenie klastrów energetycznych w gminach, prowadzenie doradztwa energetycznego w województwach. Wyniki tych i innych działań NFOŚiGW są bardzo wymierne, udaje się na przykład w ciągu roku ograniczyć emisję dwutlenku siarki do atmosfery o 200 tysięcy ton.

–  Na rozmaite przedsięwzięcia ograniczające zanieczyszczanie powietrza Narodowy Fundusz przeznacza ponad 10 miliardów złotych – podkreślił Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski, zaznaczając, że na kwotę tę składają się po połowie środki unijne (POIiś 2014-2010) oraz krajowe.

Wyjaśnił przy tym, że na temat fatalnej jakości powietrza w Polsce krąży wiele mitów i przekłamań, a tymczasem jedyne miarodajne dane, uznawane przez ONZ, pokazują, że

–  w dużej mierze dzięki stałemu finansowemu zaangażowaniu finansowemu NFOŚiGW oraz funduszy wojewódzkich – stan atmosfery w naszym kraju systematycznie się poprawia. Taki strategiczny cel przyświeca polityce ekologicznej państwa kreowanej przez Ministerstwo Środowiska, której współrealizatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

źródło: 

Plus Ekologia

Ogólnopolski magazyn plus Ekologia jako niezależna platforma do wypowiedzi dociera z informacją zarówno do społeczności lokalnej jak i administracji publicznej, przyglądając się uważnie kształtującej się rzeczywistości ekologicznej.
tel.: +48 601 212 657
e-mail: redakcja@plusekologia.pl

Plus Ekologia Tweety

Dołącz do nas

Facebook icon
Twitter icon
YouTube icon
Google+ icon